Mérlegképes könyvelő tanfolyam

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
I.
ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

3.1

Részszakképesítés

Nincs

 

3.2

Elágazások

Nincsenek

 

3.3

Ráépülések

 

 

 

 

Azonosítószám:

54 344 02 0001 54 01

 

 

Megnevezés:

Államháztartási mérlegképes könyvelő

 

 

Azonosítószám:

54 344 02 0001 54 02

 

 

Megnevezés:

Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő

 

 

Azonosítószám:

54 344 02 0001 54 03

 

 

Megnevezés:

Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő

Szakképesítés/Ráépülések megnevezése

Szakképzési évfolyamok száma

Óraszám

Mérlegképes könyvelő

 –

1500

Államháztartási mérlegképes könyvelő

 –

750

Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő

 –

750

Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő

 –

750


 

II.
EGYÉB ADATOK
SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Mérlegképes könyvelő

Bemeneti kompetenciák:                    – 
Iskolai előképzettség:                         érettségi vizsga  Szakmai előképzettség:
Szakmai előképzettség:

az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993 (XII. 30.) MüM rendelet szerinti pénzügyi tanácsadó, pénzügyi ügyintéző, számviteli ügyintéző szakképesítések valamelyike, vagy

Előírt gyakorlat:                                              –
Elérhető kreditek mennyisége:                                   –
Pályaalkalmassági követelmények:                –
Szakmai alkalmassági követelmények:           –


Időtartama (évben vagy félévben):               –

Ha szervezhető, mikor:                                  –

RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: Államháztartási mérlegképes könyvelő

Szakmai előképzettség: 54 344 02 0000 00 00 Mérlegképes könyvelő, vagy korábban
megszerzett Mérlegképes könyvelő szakképesítés.
Előírt gyakorlat:                                              –
Elérhető kreditek mennyisége:                       –
Pályaalkalmassági követelmények:                –
Szakmai alkalmassági követelmények:          –

RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő

Szakmai előképzettség: 54 344 02 0000 00 00 Mérlegképes könyvelő, vagy korábban
megszerzett Mérlegképes könyvelő szakképesítés.
Előírt gyakorlat:                                             –
Elérhető kreditek mennyisége:                      –
Pályaalkalmassági követelmények:                –
Szakmai alkalmassági követelmények:          –

III.
MUNKATERÜLET

A munkakör, foglalkozás

 

FEOR száma

FEOR megnevezése

3606

Számviteli ügyintéző

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. §-ának (2) bekezdésében meghatározott
könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, számviteli
beszámolót készít.
Ellátja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó gazdálkodónál
mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak.
Kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét,
módszerét ideértve a belső információs rendszer kialakítását is.
Ellátja a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges
szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat. Biztosítja
a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását, az
elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának,
bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli alapelvek betartásával.
Elvégzi a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat a gazdálkodó
alkalmazottjaként, tagjaként, egyéni vállalkozóként, vagy számviteli szolgáltatást nyújtó
társaság tagjaként, illetőleg alkalmazottjaként.

A szakképesítéssel rokon szakképesítések

 

azonosító száma

megnevezése

-

-

IV.
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A szakmai követelménymodulok felsorolása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2145-06 Jogi ismeretek alkalmazása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil

tulajdonjog tárgyát, tartalmát, formáit. Alkalmazza a használati jogokra vonatkozó
alapvető előírásokat.

a gazdaságban gyakrabban előforduló nevesített
szerződéstípusokra vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében végzi
munkáját.

személyiség nélküli egyéb szervezetekre, azok alapítására, működésére,
átalakulására, megszűnésére vonatkozó releváns jogszabályokat.

egymáshoz való kapcsolatát szabályozó, a társaságok szervezeti felépítését
meghatározó, továbbá a tulajdonosok vagyoni és személyes jogait meghatározó
rendelkezéseket.

releváns szabályait.

rendelkezéseket.

jogszabályi előírásait.

szabálysértéseket.

ügyletek lebonyolításával kapcsolatos fontosabb eljárási szabályoknak
megfelelően.

vonatkozásában a tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon hasznosításának
formáit.

előírásokat.

szabályait.

jogforrások rendszerét, hierarchiáját, az Európai Uniós és a hazai jogforrások
egymáshoz való viszonyát.

hatáskörét, illetékességét.

hatáskörét.

vállalkozási jogviszonyra és a munkaviszonyra vonatkozó szabályokat.

Tulajdonságprofil
Szakmai kompetenciák:
A szakmai ismeretek a típus megjelölésével
Típus         Szakmai ismeret
B               Az egyes polgári jogi jogalanyok (természetes személy, a jogi személyek).
B               A tulajdonjog formái, tárgya, tartalma.
B               A használati jogok és azok jellemzői.
B               Főbb kötelem-keletkeztető tények (szerződés, szerződésen kívüli károkozás, a
jogalap nélküli gazdagodás).
B                           A szerződést biztosító mellék-kötelezettségek rendszere és az egyes mellékkötelezettségek jellemzői.
B                           Egyes nevesített szerződések adás-vételi, bérleti, megbízási, vállalkozási stb. és főbb szabályaik.
B               Az áruk nemzetközi adásvételének szabályai (Bécsi Egyezmény, New York-i
Egyezmény).
A                          A gazdasági társaságok közös szabályai (a gazdasági társaság alapítása, megszűnése, a társasági szerződés módosítása; a gazdasági társaságok szerveire, vezető tisztségviselőire vonatkozó közös szabályok; a kisebbségi jogok védelme).
A                          Az egyes gazdasági társasági formák (közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság) speciális szabályai (alapítás, szervezet, működés, tagsági jogviszony tartalma, megszűnés). Az átalakulás szabályai.
A               Az európai részvénytársaság és az európai gazdasági egyesülés.
A               A külföldiek magyarországi befektetéseinek szabályai.
A               A szövetkezet alapítása, szervezeti változásai, megszűnése.
A               A szövetkezet önkormányzati szervezeti rendszere.
A               A szövetkezeti tagsági jogviszony tartalma.
A               A szövetkezet vagyoni elemei, az egyes elemek jellemzői.
A               A szövetkezetben érvényesülő felelősségformák.
A               A bírósági cégeljárás (alapvető rendelkezések, nyilvánosság és közhitelesség, a
cégjegyzék és tartalma, a cégbejegyzési és a változás bejegyzési eljárás rendje,
jogorvoslatok, az általános és a különleges törvényességi felügyeleti eljárások).
A                          A vagyonrendezési eljárás (kezdeményezése, a bíróság és a vagyonrendező feladatai, az eljárás befejezése).
A                          A végelszámolási eljárás (elhatározása, a végelszámoló jogállása és felelőssége, az eljárás lefolytatása és befejezése, az egyszerűsített és a kényszer végelszámolás).
A               A csődeljárás (az eljárást kiváltó okok, az eljárás kezdeményezése, a
vagyonfelügyelő jog és hatásköre, fizetési haladék, moratórium, egyezség,
kényszeregyezség, az egyezség megszegésének jogkövetkezményei).
A               A felszámolási eljárás (az eljárást kiváltó okok, az eljárás kezdeményezése, a
felszámoló jogállása és feladatai, a hitelezők jogi helyzete, az eljárás befejezésének lehetséges módozatai, egyszerűsített felszámolási eljárás, egyezség az eljárásban).
A                          A bírósági végrehajtási eljárás (célja, módozatai és az egyes módozatok jellemzői).
C                           A közbeszerzés jogi szabályozásának célja, a közbeszerzési eljárás lényege, alanyai és tárgya.
C               A hatósági ellenőrzés.
C               A hatósági határozatok végrehajtása.
C               Az elektronikus ügyintézés és hatósági szolgáltatás.
C                           A büntető- és a szabálysértés jog funkciója, a jogi szabályozás rendszere (áttekintés).
C               Az egyes gazdasági és vagyon elleni bűncselekmények és szabálysértések.
C                           A pénzmosás lényege, a szabályozás célja és személyi hatálya, ügyfél azonosítási feladatok.
C               A gyanús ügyletek lebonyolításával kapcsolatos eljárás.
C               Tisztességtelen piaci magatartás tilalma.
C               Az állami vagyon fogalma, e vagyon struktúrája (áttekintően).
C               Az állam tulajdonát képező vagyonnál a tulajdonosi jogok gyakorlásának és a
vagyon hasznosításának formái, a formák alapvető jellemzői.
B               A korrupció elleni védekezés szabályai, módszerei.
B               A jogharmonizációs folyamat lényege.
B               Az Európai Uniós és a hazai jogforrások rendszere, hierarchiája.
B               Az Európai Uniós és a hazai jogforrások egymáshoz való viszonya.
B               A hazai állami szervek rendszere, jogállása, hatásköre, valamint illetékessége.
B               Az Európai Unió legfontosabb intézményei, azok jogállása, hatásköre.
B                           Alapvető fogalmak, értelmezések, meghatározások e követelménymodul szakmai kompetenciájához.
B               A Munka Törvénykönyvének alapvető előírásai.
B               Társadalombiztosítás alapvető szabályai.

A szakmai készségek a szint megjelölésével
Szint    Szakmai készség
4          Olvasott szakmai szöveg megértése.
4          Szakmai kommunikáció.
4          Jogforrások megfelelő alkalmazása.
Személyes kompetenciák:

Társas kompetenciák:

Módszerkompetenciák:

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil

gazdasági folyamatokat a sajátosságok bemutatásával.

kialakításában, és áttekinti a vezetői döntéseket megalapozó információkat.

lehetőségeit.

munkabérgazdálkodási feladatok ellátását.

kapcsolatból, illetve a feladatellátásból adódó vezetői tevékenységeket,
feladatokat.

tervezésében és végrehajtásában, segíti a költséggazdálkodás kialakítását,
működtetését.

Tulajdonságprofil
Szakmai kompetenciák:
A szakmai ismeretek a típus megjelölésével
Típus Szakmai ismeret
B Vállalkozás lényege, főbb elemei.
B Vállalkozások főbb típusai a tulajdonviszonyok és szervezeti-ismérvek alapján.
B Vállalkozások működése.
B Stratégiai alapok: vállalkozás célrendszere, stratégia és tervezés, üzletpolitika
alakulására ható tényezők.
B Innováció jellemzése, innovációs stratégia, innováció megvalósulása.
A Emberi erőforrás-gazdálkodás tartalma, humán stratégia, emberi erőforrásgazdálkodás
működése.
B Logisztikai rendszer tartalma, a logisztikai stratégia, logisztikai folyamatok
működése.
B Termelés-szolgáltatás jellemzése, termelési-szolgáltatási stratégia, termelés
megvalósulása.
B Gazdasági számítások, statisztikai módszerek.
A Vezetés a vállalkozásokban, vezető helye, szerepe a szervezetekben.
B Vezetői munka összetevői: vezetői döntéshozatal, vezetés feladatrendszere, vezetői
ellenőrzés.
A Vállalkozások szervezeti rendszere, szervezetek alkotórészei, tulajdonosi és
munkaszervezet, felépítésük, tipizálásuk.
B Vállalkozás mint rendszer, folyamatok.
A Kommunikáció és koordináció szerepe a vezetői munkában. Módszerek és eszközök
a szervezeti kommunikációban.

A szakmai készségek a szint megjelölésével
Szint Szakmai készség
4 Olvasott szakmai szöveg megértése.
4 Szakmai kommunikáció.
4 Jogszabály-alkalmazás készsége.
Személyes kompetenciák:

Társas kompetenciák:

Módszerkompetenciák:

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2147-06 Pénzügyi ismeretek alkalmazása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil

intézményrendszerével, átlátja ennek nemzetközi intézményrendszerét.

módozatait.

műveleteit, ellátja az ezzel kapcsolatosan rá háruló feladatokat.

értékpapírpiac tárgyainak, a pénz- és tőkepiaci ügyletek főbb típusainak
ismeretében.

ismeretében javaslatot tesz az optimális változat kiválasztására.

feladatokat, elvégzi az ezekkel kapcsolatos döntésekhez szükséges elemzéseket,
számításokat. Elkészíti a külső finanszírozási források megszerzésével
kapcsolatos dokumentációkat elkészíti.

összeállításához, a tervek elkészítéséhez szükséges adatokat, elvégzi a likviditási
elemzéseket.

beruházás-politikával, a pénzügyi forrásokkal, azok terheivel összefüggő
feladatok ellátásában.

Tulajdonságprofil
Szakmai kompetenciák:
A szakmai ismeretek a típus megjelölésével
Típus   Szakmai ismeret
B         A pénzügypolitika cél- és eszközrendszere. A monetáris politika eszközrendszere.
B         Pénzforgalmi szolgáltatások, belföldön alkalmazott fizetési módok. A nemzetközi
pénzforgalom lebonyolítása. A külkereskedelemben alkalmazott fizetési módozatok
jellemzői. Kockázatok, kezességek, garanciák a nemzetközi gyakorlatban.
B         Az elektronikus elszámoló rendszerek.
B         Az árfolyamváltozás és hatása a gazdaságra. Az alapvető külkereskedelmi ügyletek
jellemzői.
B         Az értékpapír fogalma és közgazdasági tartalma. Az értékpapírok csoportosítása. A
részvény és a kötvény fogalma, fajtái. A közraktárjegy és a záloglevél szerepe,
jellemzői.
B         A váltó fogalma, típusai, kellékei, funkciói. A váltócselekmények értelmezése: a
váltó kibocsátása, a váltó forgatása, a forgatás módozatai, a váltó elfogadása, a váltó
fizetés miatt történő bemutatása. A váltó leszámítolása és viszontleszámítolása.
B         A factoring ügylet jellemzői, szereplői és az ügylet lebonyolítása, előnyei a
hitelügylettel szemben. A forfait ügyletek jellemzői.
B         A pénz- és tőkepiac jellemzői. A nyílt piac és zárt piac, elsődleges és másodlatos
piac jellemzői. Azonnali és a határidős piac. A tőzsde forgalma, a tőzsdék jogállása,
fajtái, szereplői. A tőzsdei árfolyamok, ügyletkötés. A tőzsdén kívüli kereskedés.
B         A pénz- és tőkepiaci ügyletek fogalma, fajtái, jellemzői. Kamat-, és           árfolyamkülönbözetek. A spot ügylet. Az arbitrage ügylet. A forward és future ügyletetek jellemzői. A fedezeti ügyletek (hedge). Az opciós ügyletek értelmezése. A swap ügyletek.
B         A pénz időértéke. A jövőbeli érték és a jelenérték fogalma, számítása. A speciális
pénzáramok az örökjáradék és az annuitás fogalma, számítása, alkalmazásának főbb
területei.
B         A kötvény elméleti árfolyamának becslése, az árfolyam számításának módszere. A
bruttó és a nettó árfolyam értelmezése. A kötvény névleges hozamának, egyszerű
hozamának és a lejáratig terjedő tényleges hozamának számítási módszere.
B         A kötvény árfolyamát befolyásoló tényezők. Az árfolyam időbeli alakulásának
értelmezése. Az árfolyam kamatláb-érzékenységének mérése. A hátralévő átlagos
futamidő (duration) értelmezése, jelentősége.
A         Az elsőbbségi részvények és a törzsrészvények értékelése. A törzsrészvények
árfolyamának és hozamának becslése. A növekedési ráta jelentősége és értelmezése a
részvények értékelése során.
A         A beruházási döntések alapkérdései, a beruházásokkal kapcsolatos pénzáramok
típusai, tartalmuk. A beruházási számítások csoportosítása, a statikus és a dinamikus
számítások formái.
A         A beruházások kockázatának becslésére alkalmas módszerek. Az érzékenységi
elemzés jellemzői, előnyei, hátrányai, számításának folyamata. A fedezeti pont
számítás.
A         A befektetési és a finanszírozási döntések, összefüggéseik bemutatása. Az eszköz és
forrásszerkezet egyeztetése. A finanszírozási stratégiák bemutatása.
A         A tőkeszerkezet és a saját tőkére jutó hozam összefüggései. A beruházások belső
finanszírozásának módozatai.
A         A beruházások külső finanszírozásának módozatai. A kölcsönforrás
megválasztásának szempontjai. Finanszírozás bankhitellel, kötvény kibocsátásával.
A         részesedés finanszírozás (pótlólagos saját tőke bevonás) jellemzői.
A         A lízing ügylet fogalma, motivációs tényezői, előnyei. A lízing módozatai. A
lízingdíj tartalma.
A         A rövid távú pénzügyi döntések jellemzői. A forgóeszköz gazdálkodás és
finanszírozás elemzésére használt pénzügyi mutatók.
B         A pénzügyi tervek fajtái, az állományi és forgalmi szemléletű terv közötti
összefüggés. Az éves likviditási terv és a státusz elkészítése.
B         A cash flow terv szerepe. A pénzügyi tervek összeállítása. Az egyensúly
megteremtése az éves pénzügyi terv alapján.
A         A pénzügyi feszültségek kezelése, a csődhelyzet értelmezése. A csődegyezség
létrehozása. A vállalkozás felszámolásának célja. A felszámolási eljárás lefolytatása
alatt felmerülő pénzügyi feladatok. A fúzió jellemzői, céljai.
A szakmai készségek a szint megjelölésével
Szint    Szakmai készség
4          Olvasott szakmai szöveg megértése.
4          Szakmai kommunikáció.
4          Jogszabály-alkalmazás készsége.
Személyes kompetenciák:

Társas kompetenciák:

Módszerkompetenciák:

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2148-06 Adózási ismeretek alkalmazása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil

vonatkozó szabályokat, megállapítja az adóalap nagyságát és a fizetendő összeget.

adatszolgáltatással kapcsolatosan előírt feladatokat.

adókötelezettségek elmulasztásából eredő jogkövetkezményekkel.

összefüggő normákat.

feladatát.

tagállamai, vagy harmadik országok jogára is figyelemmel.
Tulajdonságprofil
Szakmai kompetenciák:
A szakmai ismeretek a típus megjelölésével
Típus   Szakmai ismeret
B         Az adóztatás funkciói és alapelvei. Az adóügyi jogviszony. Az adóztatással
kapcsolatos alapfogalmak. Az adók csoportosítása. Az adóhatóságok hatásköre és
illetékessége.
B         Az adókötelezettséggel kapcsolatos adózói feladatok ismertetése. Bevallás,
elektronikus adóbevallás készítése. Az adóigazgatás fontosabb eljárási szabályai: a
fizetéskönnyítés, a jogorvoslat és a végrehajtás rendje.
B         Az adóellenőrzés általános szabályai. Az adózás rendjéről szóló törvényben
meghatározott jogkövetkezmények: késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék,
adóbírság és a mulasztási bírság megállapításának szabályai.
A         A hozzáadottérték-adózás jellemzői. Az általános forgalmi adó értelmezése,
jellemzői, működése. Az általános forgalmi adó területi, tárgyi és személyi
hatályának értelmezése.
A         A termékértékesítés és a szolgáltatásnyújtás sajátos esetei az általános forgalmi adó
rendszerében. A teljesítés helyének értelmezése az általános forgalmi adóban. Az adó
alapja, az adó mértéke.
A         Az általános forgalmi adó fizetési kötelezettség tartalma és keletkezésének időpontja.
A vevő kezessége az eladó adótartozásáért. Az adó fizetési kötelezettség halasztásának esetei és szabályai.
A         Az ÁFA levonásának lehetősége, tárgyi és személyi feltételei. Az előzetesen
felszámított adó. Az adólevonási jogosultság keletkezésének időpontja. Az
adómentesség az ÁFA rendszerében. Különleges adózási módok az ÁFA
rendszerében.
B         A számla tartalma, szerepe az általános forgalmi adóban. A nyugtaadási
kötelezettség. Az adó visszaigénylés szabályai az általános forgalmi adó
rendszerében.
B         A regisztrációs adó jellemzői.
B         A jövedéki adó jellemzői, szabályozási kérdései.
B         A vám fogalma és funkciói. A vámok csoportosítása. A hazai vámrendszer alapvető
jellemzői.
A         A társasági adó általános jellemzői, alapelvei, alanyai. Az adókötelezettség
értelmezése. A belföldi illetékességű vállalkozások társasági adóalap
meghatározásának szabályai. Az adózás előtti eredményt módosító tételek célja,
csoportosítása.
B         A céltartalék, az értékcsökkenési leírás, a követelések értékvesztésének kezelése a
társasági adóban. Az adózás előtti eredményt csökkentő, növelő tételek tartalma,
szerepe. A fizetendő társasági adó, a mérleg szerinti eredmény megállapítása.
A         Az SZJA jellemzői, hatálya és az adó alanya. A bevétel, a költség és a jövedelem
értelmezése. A jövedelmek csoportosítása, tartalma és megállapításának szabályai.
A         A külön adózó jövedelmek adózási szabályai: vagyonátruházásból származó
jövedelem, a tőkejövedelmek, természetbeni juttatások és más engedmények, a
vegyes jövedelmek. Az egyéni vállalkozásból származó jövedelem adózása.
A         Az egyszerűsített vállalkozói adó (EVA) jellemzői. Az egyszerűsített
közteherviselési hozzájárulás.
B         A helyi adóztatás alapvető jellemzői. A vagyoni típusú adók, a kommunális jellegű
adók és a helyi iparűzési adó megállapításának szabályai. A gépjárműadó.
B         Egyéb (például különadó stb.), az adójogszabályokban szereplő adók.
B         Vállalkozások járulékai: társadalombiztosítási járulék (társas vállalkozás és
vállalkozó, az egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettsége), egészségügyi
hozzájárulás, munkaadói járulék, vállalkozói járulék.
B         Természetes személyeket terhelő járulékok: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási
járulék, munkavállalói járulék.
B         Az illetékek jellege, funkciói és fajtái. Az illetékfizetési kötelezettség szabályai. Az
illetékmentesség jellemzői.
A         Az adózással összefüggő ellenőrzési feladatok és azok hatásai.
A         A kettős adóztatás tartalma, jellemzői. A kettős adóztatás elkerülésének módszerei.
A szakmai készségek a szint megjelölésével
Szint    Szakmai készség
4          Olvasott szakmai szöveg megértése.
4          Szakmai kommunikáció.
4 J       ogszabály-alkalmazás készsége.
Személyes kompetenciák:

Társas kompetenciák:

Módszerkompetenciák:

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2149-06 Számviteli-elemzési ismeretek alkalmazása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil

törvény, a kormányrendelet, a standardok, a számviteli alapelvek, a számviteli
politika, a nemzetközi követelmények, az EU-irányelvek, és az IFRS-ek szerepét
és jelentőségét és helyes értelmezését.

érvényesíti a bizonylatolás követelményeit.

számviteli standardokat.

értékeli, az értékelést alátámasztja, bizonylatolja, meghatározza külső és belső
információit és kapcsolatát a kiegészítő melléklettel.

eredménykimutatásra gyakorolt hatását.

ismeretében a mérleget és az eredménykimutatást.

bizonylatolását, nyilvántartását. a gazdasági események mérlegre és
eredménykimutatásra gyakorolt hatását.

eredménykategóriákat, és értelmezi az eredménykimutatás információit,
minősítési kritériumait.

azokat.

általános és sajátos követelményeket a könyvviteli rendszerekkel szemben.

egymással való kapcsolatának összefüggéseit.

számviteli feladatait.

vezetői számvitellel szemben támasztott követelményeket, a vezetői számvitel
kialakításának lehetőségeit ismerve látja el feladatait.

az elszámolás bizonylatolását.

követelményeinek, az összevont (konszolidált) beszámoló tartalmának
ismeretében összeállítja a konszolidált beszámolót.

(termelés, szolgáltatás, kereskedelem), az eszközökkel és a humánerőforrásokkal
való gazdálkodást, a készletgazdálkodást és minősíti a követeléseket.

esettanulmányok alapján, valamint a fedezeti költségszámítás módszereit, az
önköltség megállapításának módszereit, elemzi a teljesítményeket.

alakulását meghatározó mutatókat a beszámolóból származó információi alapján.

előkészítéséhez és értékeli azokat.

alakulásáról.
Tulajdonságprofil
Szakmai kompetenciák:
A szakmai ismeretek a típus megjelölésével
Típus   Szakmai ismeret
A         A hazai számviteli rendszer jellemzői, a szabályozás filozófiája.
A         A beszámolókészítés és a könyvvezetés követelményei, feladatai.
A         A számviteli alapelvek és azok alkalmazása, érvényesítése a számviteli feladatok
teljesítése során.
A         A számviteli politika szerepe, tartalma.
A         A beszámolási kötelezettség, a beszámoló formái.
A         Egységes számlakeret célja, a vállalkozás számlarendjének tartalma és a számlatükör
összeállítása.
A         A beszámolási kötelezettség és a könyvvezetés kapcsolata.
A         A könyvviteli zárlat célja és feladata.
A         A leltárkészítési kötelezettség és a leltárkészítés módszerei.
A         A bizonylati elv és a bizonylati fegyelem.
A         A számviteli elszámoláshoz szükséges belső szabályzatok.
A         A külső és belső számviteli adatok szerepe a vállalkozáson belüli információs
rendszerben.
A         Az éves beszámoló összeállításának célja, tartalma és részei (mérleg,
eredménykimutatás, kiegészítő melléklet), az éves beszámoló elkészítésének
időpontja.
A         Az egyszerűsített éves beszámoló.
A         Az egyes mérlegtételek fogalma, csoportosítása és helye a mérlegben.
A         A mérlegtételek értékelésére vonatkozó szabályok.
A         A gazdasági események hatása, elszámolási lehetőségei a kettős könyvvitel
rendszerében.
A         A könyvelés bizonylatai és az analitikus nyilvántartás követelményei.
A         Az immateriális javak elszámolásával kapcsolatos feladatok, a mérlegben való
szerepeltetésük.
A         A tárgyi eszközök elszámolásával kapcsolatos feladatok, a mérlegben való
szerepeltetésük.
A         A befektetett pénzügyi eszközök elszámolásával kapcsolatos feladatok, a mérlegben
való szerepeltetésük.
A         A készletek elszámolásával kapcsolatos feladatok, a mérlegben való szerepeltetésük.
A         A követelések elszámolásával kapcsolatos feladatok, a mérlegben való
szerepeltetésük.
A         Az értékpapírok elszámolásával kapcsolatos feladatok, a mérlegben történő
szerepeltetésük.
A         A pénzeszközök elszámolásával kapcsolatos elszámolási feladatok, a mérlegben való
szerepeltetésük.
A         Az aktív időbeli elhatárolásokkal kapcsolatos elszámolási feladatok, a mérlegben
való szerepeltetésük.
A         A saját tőke elszámolásával kapcsolatos feladatok, a mérlegben való szerepeltetésük.
A         A céltartalékok elszámolásával kapcsolatos feladatok, a mérlegben való
szerepeltetésük.
A         A kötelezettségek elszámolásával kapcsolatos feladatok, a mérlegben való
szerepeltetésük.
A         A passzív időbeli elhatárolásokkal kapcsolatos elszámolási feladatok, a mérlegben
való szerepeltetésük.
A         Az eredményt meghatározó tényezők, az eredménykategóriák tartalma.
A         Az eredménykimutatás jellemzői, az eredménykategóriák számítása.
A         Az eredménykimutatás egyes tételeinek könyvviteli nyilvántartása, bizonylati
alátámasztása.
A         Az árbevételek, a bevételek, a költségek, a ráfordítások tartalma, meghatározása,
elszámolásuk követelményei.
A         Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye megállapításának eljárásai.
A         Az összköltség eljárás és a forgalmi költség eljárás szerinti üzemi (üzleti)
tevékenység eredménye, az eltérések, azonosságok.
A         A pénzügyi műveletek eredménye összetevői.
A         A rendkívüli eredmény összetevői.
A         Az adózott eredmény és a mérleg szerinti eredmény tartalma.
A         Az éves beszámoló összeállításának célja, tartalma és részei (mérleg,
eredménykimutatás, kiegészítő melléklet), az éves beszámoló elkészítésének
időpontja.
A         Az egyszerűsített éves beszámoló sajátosságai.
A         A kiegészítő melléklet összeállításának célja.
A         A kiegészítő melléklet törvényben előírt kötelező tartalma.
A         Az üzleti jelentés összeállításának célja.
A         Az üzleti jelentés törvényben előírt kötelező tartalma.
A         Az összevont (konszolidált) éves beszámoló összeállításának célja, tartalma.
A         Az összevont (konszolidált) éves beszámoló összeállítására vonatkozó általános
előírások.
A         Az összevont beszámoló összeállításának folyamata.
A         Az összevont (konszolidált) kiegészítő melléklet és az összevont (konszolidált) üzleti
jelentés készítésének célja és tartalma.
A         A sajátos értékelési szabályok, az alkalmazás indokai és szükségessége.
A         A piaci értéken történő értékelés szükségessége és megvalósítása.
A         A devizáról forintra, forintról devizára való áttérés szabályai.
A         A letétbehelyezési kötelezettség, a közzététel célja és megvalósítása.
A         A feltárt hibák hatásai, a könyvviteli elszámolás, bizonylatolás, az adóellenőrzés és
az önellenőrzés hatása az elszámolásokra.
A         Az alapítás, az átalakulás, a felszámolás és a végelszámolással kapcsolatos
könyvviteli elszámolási feladatok és beszámolási kötelezettség.
A         A számviteli törvény adta lehetőségek figyelembevételével a költségelszámolás
célszerű megoldásai, a választható módszerek, azok előnyei és hátrányai.
A         A gazdasági elemzés célja, szükségessége és feladatai.
A         Az ok-okozati összefüggések feltárásának módszerei.
A         A mérlegelemzés célja és módszerei, az elemzés alapján levonható következtetések.
A         A tárgyi eszközökkel való gazdálkodás elemzése.
A         A készletgazdálkodás elemzésének célja és módszerei, a kiszámított mutatók
értékelése és az abból levonható következtetések.
A         A követelések elemzésének célja és módszerei, a vevőminősítés szükségessége,
szempontjai és gyakorlata, a kiszámított mutatók értékelése és az abból levonható
következtetések.
A         A humánerőforrásokkal való gazdálkodás elemzése.
A         A termelés és áruforgalom elemzésének célja, módszerei, a kiszámított mutatók
értékelése és az abból levonható következtetések.
A         Az eredmény alakulására ható tényezők elemzése, az egyes tényezők hatása.
A         A költségek alakulásának elemzési módszerei, az önköltségváltozás elemzése.
A         A fedezeti költségszámítás módszere.
A         Az éves beszámoló elemzésének célja és módszerei, a számítható mutatók rendszere,
az azokból levonható következtetések.
A         A cash flow kimutatás összeállítása, elemzése.

A szint megjelölésével a szakmai készségek
Szint    Szakmai készség
4          Olvasott szakmai szöveg megértése.
4          Szakmai kommunikáció.
5          Jogszabály-alkalmazás készsége.
5          Számnagyságok érzékelése.
Személyes kompetenciák:

Társas kompetenciák:

Módszerkompetenciák:

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2150-06 Számviteli szervezési ismeretek alkalmazása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil

legkorszerűbb hardver és szoftver elemeket.

látja el feladatát.

tervezéséhez szükséges módszereknek ismeretében.

és a szakmai igényeit.

számviteli információkat.

módszereket.

működési igényeinek megfelelnek.

követelményeinek ismeretét, mint bizonylatok, kódszámok, törzsadatok, forgalmi
adatok, adatbázisok, inputok, outputok, mozgásnemek, tranzakciók stb.

kapcsolatát, input – output igényeit ismerve felhasználja azokat munkavégzése
során.

legalább egy rendszert a gyakorlatban számítógép mellett használ.

rendszerrel szemben.

belső mind a külső információ igényeknek.

ügyviteli folyamatokat, szervezeti változtatásokat.

Tulajdonságprofil
Szakmai kompetenciák:
A szakmai ismeretek a típus megjelölésével
Típus   Szakmai ismeret
C         Információ, adat, kommunikáció, információs rendszerek, gazdasági szervezetek
információs rendszere.
C         Hardver és szoftver erőforrások, módszerek és szabványok.
B         Az információs rendszerre vonatkozó követelmények.
B         Rendszer-folyamatábra, adatáramlási modell.
B         Funkciók meghatározása, modulszerkezet.
A         A számviteli információs rendszer jellemzői, modellje.
B         Hagyományos és integrált informatikai rendszerek fajtái, és jellemzői.
A         A számviteli alrendszer bizonylatai, kódszámrendszerei, outputjai.
A         Főkönyvi könyvelés modellje.
A         A pénzügyi alrendszer.
A         A készletgazdálkodási alrendszer.
A         A beszerzési alrendszer.
A         A marketing és értékesítés alrendszere.
A         A termelési alrendszer.
A         A tárgyi eszközök nyilvántartásának alrendszere.
A         A humánerőforrás, bér, és jövedelemelszámolás alrendszere.
A         Kontrolling és ellenőrzés.
A         Vezetői információs rendszerek.
B         Adatvédelem és adatbiztonság.
B         Integrált informatika rendszer a gyakorlatban.
B         Operátor azonosító létrehozás, adatbázis létrehozás, paraméterek beállítása.
B         Törzsadatok rögzítése, módosítása, naplózása.
B         Forgalmi adatok rögzítése.
B         Bizonylatok listák készítése, lekérdezése.
B         Összefüggések elemzése, ellenőrzése.
A szint megjelölésével a szakmai készségek
Szint    Szakmai készség
4          Olvasott szakmai szöveg megértése.
4          Szakmai kommunikáció.
4          Kész szoftverek használata.
5          Jogszabály-alkalmazás készsége.
5          Számnagyságok érzékelése.
Személyes kompetenciák:

Társas kompetenciák:

Módszerkompetenciák:

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2151-06 Ellenőrzési ismeretek alkalmazása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil

ajánlásokat, a kapcsolódó jogszabályokat, a különböző nemzetközi és nemzeti
ellenőrzési szabványokat és egyéb szakmai útmutatókat, irányelveket.

szabályokat és előírásokat.

feladatait ismerve végzi munkáját.

értékelését és kezelését.

kontrollok rendszerével és a belső (internal) audit tevékenységgel.

folyamatát, segíti a belső (internal) audit feladatait.

eszközökkel és a készletekkel való gazdálkodás, az emberi erőforrás-gazdálkodás,
a vagyonvédelem ellenőrzési feladatait.

tevékenység ellenőrzési feladatait, az informatika ellenőrzési vonatkozásait.

belső ellenőrzés kapcsolatait. Segíti a tulajdonosi ellenőrzés funkcionálását.

vállalkozással való kapcsolatrendszerét ismerve végzi feladatát.

a közösségi forrásból finanszírozott programok értékelésében.
Tulajdonságprofil
Szakmai kompetenciák:
A szakmai ismeretek a típus megjelölésével
Típus   Szakmai ismeret
B         Az ellenőrzés fogalma, célja, alapfunkciói és általános jellemzői.
B         Az ellenőrzés helye a modern, demokratikus állam életében.
B         Az ellenőrzés fajtái, az ellenőrzések általános típusai, csoportosítása.
A         Az ellenőrzéssel szemben támasztott általános követelmények. Az ellenőrzési munka
szervezésének alapelvei. Az ellenőrzésekkel és az ellenőrzési munkával szembeni
alapvető követelmények.
A         Az ellenőrzési bizonyítékok, az ellenőrzés végrehajtása és dokumentálása.
A         Az ellenőrzési munka dokumentálása, a megállapítások, következtetések, javaslatok
hasznosítása.
A         Magyarország ellenőrzési rendszere, az államhatalmi szervek törvényességet
ellenőrző szerepe. Az intézményrendszer felépítése és szervezeteinek működése az
ellenőrzés szempontjából.
A         Az államháztartás és a hozzárendelt vagyon működésének külső és belső pénzügyi
ellenőrzési rendszere, az államháztartás belső pénzügyi ellenőrzési rendszere. Az
államháztartás működésének külső ellenőrzése, a számvevőszéki ellenőrzés.
A         Az önkormányzatok külső ellenőrzése.
A         A nonprofit szervezetek gazdálkodásának külső ellenőrzése.
A         Államigazgatási, hatósági ellenőrzések. Az államháztartási bevételek teljesítésének
hatósági ellenőrzése. A vámellenőrzés és szervezetei. Az MNB ellenőrzési feladatai.
A         PSZÁF ellenőrzési feladatai.
A         A tulajdonosi és belső ellenőrzés a vállalkozásoknál. A belső ellenőrzés rendszere a
vállalkozásoknál.
A         A könyvvizsgálói ellenőrzés legfontosabb jellemzői, a könyvelő és a könyvvizsgáló
együttműködése.
A         Az európai uniós tagsággal járó ellenőrzési feladatok.
A         A pénzügyi ellenőrzés gyakorlati módszerei és technikái, az ellenőrzés technikai és
módszertani eszközei, a számítástechnika felhasználása az ellenőrzésben.
A         Az ellenőrzési folyamat szervezése, az ellenőrzési tevékenység tervezése, az
ellenőrzés munkaszakaszai, az ellenőrzés előkészítése A helyszíni vizsgálat. A
megállapítások írásba foglalása.
A         Az ellenőrzések minőségbiztosítása.
A         Az ellenőrzés megállapításainak gyakorlati hasznosítása.
A szakmai készségek a szint megjelölésével
Szint    Szakmai készség
4          Olvasott szakmai szöveg megértése.
5          Jogszabály-alkalmazás készsége.
4          Szakmai nyelvű kommunikáció.
4          Számnagyságok érzékelése.


Személyes kompetenciák:

Társas kompetenciák:

Módszerkompetenciák:

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2152-06 Gazdasági és pénzügyi ismeretek alkalmazása az államháztartásban
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil

osztályozási rendjét adminisztratív, közgazdasági és funkcionális szemléletben.

tervezési folyamat szereplőit, irányítóját, közvetlen és közvetett közreműködőit
átlátva végzi feladatait.

lefolyását, az egyes szakaszok tervezési dokumentációit, „végtermékeit” átlátva
végzi feladatait.

központi költségvetés pénzügyi kapcsolatait a nemzetgazdaság többi
szereplőjével, meghatározó kapcsolatát az államháztartás többi alrendszerével.

bevételi, mind a kiadási oldalon.

statisztikai számszerűsítésének módszereit.

feltárja a költségvetés szükségszerű módosításának, pótköltségvetés készítésének
számszerűsített okait.

feladatok ellátásához szükséges sajátos bevételeket, kiadásokat, az alapokat
kezelő szervezeteket és működésüket.

ismerve az alapok kezelésére és gazdálkodásra vonatkozó sajátos előírásokat
betartja.

vonatkozó előírásokat.

működési szabályzat és egyéb belső szabályzatok elkészítésében, a költségvetési
szerv megszűnéséhez kapcsolódó feladatok ellátásában, irányításában.

vállalkozási tevékenység, a programszerű tevékenység szervezeti kereteinek
személyi-, és tárgyi feltételeinek biztosításában.

részesedés szerzésében, nonprofit szervezetekkel való kapcsolat alakításában,
szabályozásában.

tartalmát, rendeltetését, célját ismerve látja el feladatát.

megtervezésében.

hatékonysági, eredményességi, hatásvizsgálati szempontokat, alkalmazza az
elemzés módszertanát.

érvényesítés, utalványozás, ellenjegyzés folyamatok szabályszerű kialakításában,
szabályos végrehajtásában.

érdekeltségi rendszer kialakításában, a rendezett munkaügyi kapcsolatok
biztosításában a vonatkozó jogszabályok alkalmazásával.

csökkenéséhez kapcsolódó előirányzatok teljesítésében, átcsoportosításában,       
módosításában, a módosítás kezdeményezésben a vonatkozó jogszabályok
alkalmazásával.

kapcsolatok biztosításában a vonatkozó jogszabályok alkalmazásával.

gazdálkodik a befektetett és forgóeszközökkel, pénzügyi eszközökkel,
követelésekkel, kötelezettségekkel.

kötelezettségeinek teljesítésében.

jövedelemadó munkáltatóra, kifizetőre, és a béren kívüli kifizetésekre vonatkozó
előírásait.

kötelezettségeket, teljesíti az elektronikus adatszolgáltatásra, adóelszámolásra,
bevallásra vonatkozó előírásokat.

elszámolására.

önkormányzatok bevételei és kiadásai struktúráját, az önkormányzat gazdasági
programját, költségvetési koncepcióját, költségvetés rendeletét ismerve végzi
feladatát.

koncesszióba adást, vagyonkezelésbe adást, az önkormányzatok adópolitikáját
ismerve végzi feladatát.

célját, feladatait, szervezeti kereteit, tervezési, gazdálkodási, finanszírozási
rendszerét ismerve látja el feladatát.

hitelezési, finanszírozási, ellenőrzési, információ-szolgáltatási és egyéb feladatait.

finanszírozás rendszerét, az EU-s támogatással megvalósuló programok
finanszírozási előírásait, sajátosságait.

inkasszóra, bevételek beszedésére, a kiadások teljesítésére, a bejelentési
kötelezettségekre, a bizonylatolás rendjére vonatkozó szabályokat.

feladatait, az önkormányzatok támogatás és támogatásértékű bevételeinek
finanszírozását.

biztonságos gazdálkodás, kockázatvállalás szabályait.

Tulajdonságprofil
Szakmai kompetenciák:
A szakmai ismeretek a típus megjelölésével
Típus   Szakmai ismeret
B         A közfeladatok jellemzői, összehasonlítva a magánjavakkal.
B         Az államháztartás törvényi, statisztikai, tervezési, elszámolási fogalma.
B         Az államháztartás helye a nemzetgazdaságban.
B         Államháztartási alrendszerek munkamegosztása.
B         Költségvetési alapegységek. Költségvetési szervek, előirányzatok, alapok.
B         Fejezeti kezelésű előirányzatok szabályai.
B         Alapok (elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai)
sajátosságai.
B         A közfeladat ellátásának intézményi rendszere.
B         Költségvetési szerv alapításának jogi feltételei.
B         A költségvetési szervek jellemzői, fajtái.
B         Az alapító okirat tartalma.
B         Az alaptevékenység, a kiegészítő, kisegítő tevékenység.
B         A vállalkozási tevékenység.
B         A programszerű tevékenység.
B         Költségvetési szervek megszűnése.
B         Közfeladat ellátása non-profit szervezeti formában.
B         A költségvetési tervezési folyamat.
A         Az országgyűlés, a kormány, a pénzügyminiszter, a felügyeleti szervek,
alapegységek feladat-, felelősség-, hatásköre a költségvetés tervezésében és
végrehajtásában.
B         A közteherbevételek legfontosabb típusai: adók, illetékek, járulékok, vám, díjak.
B         A költségvetési bevételek és kiadások osztályozási rendje.
B         A kincstári költségvetés szerkezete.
B         Az elemi költségvetés szerkezete.
A         A gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség hatásosság.
B         A bázisszintű tervezés.
B         Feladattervezés.
B         Teljesítménytervezés.
B         Az emberi erőforrás menedzselése.
B         A kincstári vagyongazdálkodás szabályai.
B         A fejlesztési források biztosításának lehetőségei, pályázati rendszer.
B         EU-s források felhasználásának szabálya.
B         Az önkormányzatok feladatai, szerveződések.
A         Önkormányzati tervezési folyamat.
B         A képviselő-testület, polgármester, jegyző, önkormányzati intézmények tervezési
feladatai.
A         Az egészségügyi rendszer finanszírozása.
A         A nyugdíjrendszer finanszírozása.
B         Az elkülönített állami pénzalapok szabályozásának sajátosságai.
B         Költségvetési ágazati sajátosságok: oktatás, kultúra, szociális ellátás, igazgatás,
védelem.
B         Rendezett munkaügyi kapcsolatok etikai és pénzügyi vetületei.
A         A bevételek beszedésének, a kiadások teljesítésének szabályai.
A         Kötelezettségvállalás, szerződéskötés rendje.
A         Az előirányzat-felhasználási tervek célja, szerkezete.
A         Az állami költségvetés hiányának finanszírozási feladatai.
B         Az államadósság és kezelése, az Államadósság Kezelő Központ Zrt. feladatai.
B         A kincstári finanszírozási rendszer.
B         Likviditási és megelőlegezési hitelek az állami költségvetésben.
B         Az önkormányzatok pénzellátási rendszere.
B         Önkormányzatok hitelfelvételei.
B         Önkormányzatok kötvény kibocsátása.
B         A pénzügyi egyensúly követelménye.
B         A különböző tartalékok szerepe.
B         Az előirányzat-módosítás, átcsoportosítás szabályai.
B         A nyilvánosság, átláthatóság követelménye.
B         Az önkormányzatok fizetési problémái, a kincstári biztos feladatai.
A szakmai készségek a szint megjelölésével
Szint    Szakmai készség
4          Olvasott szakmai szöveg megértése.
4          Jogszabály-alkalmazás készsége.
4          Szakmai nyelvű kommunikáció.
Személyes kompetenciák:


Társas kompetenciák:

Módszerkompetenciák:

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2153-06 Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az államháztartásban
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil

kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletet.

sajátosságairól szóló hatályos kormányrendelet előírásait.

számviteli törvény államháztartási szervezeteknél alkalmazott, nem alkalmazott és
sajátosan, eltéréssel alkalmazott előírásait betartva végzi feladatát.

sajátos alkalmazását.

kidolgozását és szükség szerinti módosítását.

beszámolási kötelezettségét, a beszámoló részeit, az egyes részek tartalmát, az
elkészítés határidejét, a formai követelményeit.

rendjét, a negyedéves mérlegjelentés elkészítésének sajátosságait.

megszüntetésével kapcsolatos könyvvezetési és beszámolási kötelezettség
tartalmát ismerve végzi feladatát.

számviteltől (a költség, a ráfordítás helyett a költségvetési kiadás, illetve az
árbevétel, a bevétel helyett a költségvetési bevétel, a bevételi előírás fogalmának
előtérbe kerülése).

államháztartási sajátosságokat figyelembe véve tagolja az eszközöket és
forrásokat.

sajátosságait, a mérlegtételek tartalmát és értékelését, az értékcsökkenés
elszámolásának lehetőségeit és korlátait.

sajátosságait, a mérlegtételek tartalmát és értékelését, az értékvesztés
elszámolását.

vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök helyes tartalmára,
az értékelési szabályokra.

könyvviteli mérleggel.

mérlegtételek államháztartási sajátosságainak tartalmát, az értékvesztés
elszámolásának, visszaírásának szabályait, különös tekintettel az egyszerűsített
értékelési eljárás alá vont követelésekre.

valamint az idegen pénzeszközök, az aktív és passzív pénzügyi elszámolások
szabályait, a finanszírozási műveletek elszámolásának és kimutatásának
sajátosságait.

műveleteket, azok bizonylatait.

kötelezettségvállalási, a nyilvántartási és a technikai számlákat, az alapvető
összefüggések ismeretében.

eszközökhöz kapcsolódó gazdasági műveleteket, elkészíti azok bizonylatait.

költségvetési beszámoló egyes részeiben.

kapcsolódó sajátos gazdasági műveleteket, azok bizonylatait.

jogcímeit.

elvégzi a kapcsolódó sajátos elszámolási és nyilvántartási feladatokat.

államháztartási sajátosságait, a kötelezettségekhez kapcsolódó sajátos gazdasági
műveleteket, azok bizonylatait.

információkat a költségvetési beszámolóban és a negyedéves mérlegjelentésben.

EU-s támogatások elszámolását (ideértve a támogatási előlegek elszámolását is)
ismerve – mind a finanszírozónál, mind a kedvezményezettnél – végzi feladatát.

kistérségi társulások, egyéb jogi személyiséggel rendelkező társulások) sajátos
elszámolásainak ismeretében végzi feladatát.

beszámolási sajátosságait.

államháztartási sajátosságait ismerve végzi feladatát.

elvonásának), az államháztartási tartalék elszámolásának szabályait.

előirányzat, az előirányzat teljesítési és a kötelezettségvállalási számlák alapvető
összefüggéseit.

állományáról, a szabad előirányzatról és a pénzügyileg rendezett
kötelezettségvállalásról (kiadásról).

végzi feladatát.

kapcsolatos sajátosságokat.

kapcsolatát a bevételi és kiadási struktúra megjelenítésében.

adatainak és a költségvetési beszámoló más részei adatainak kapcsolatát ismerve
látja el feladatát.

az eredménykimutatást, elemzi és értékeli tartalmukat, felismeri kapcsolatukat a
költségvetési beszámoló egyéb részeivel.

értékeli a kiegészítő mellékletben a gazdálkodást befolyásoló külső és belső
tényezőket.

tartozók sajátos előírásait.

közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalában (az előírt módon és tartalommal).

feladatokat, a vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzet elemzését.

szerv vagyoni helyzetében bekövetkezett változásokat, meghatározza a likviditási
mutatókat.

hatékonysági, eredményességi számításokat, hatásvizsgálatokat végez.

kapacitás-kihasználtságát.

módszereit.

rendszert, a belső ellenőrzési rendszert és a központi koordinációs és
harmonizációs feladatokat.

ellenőrzési kézikönyvet, az etikai kódexet, az ellenőrzés végrehajtásának
folyamatát, az ellenőrzés módszertanát ismerve látja el feladatát.

jogszabályi előírásoknak megfelelően.

jogkövetkezményeit ismerve javaslatot dolgoz ki a hibák megelőzésére.


Tulajdonságprofil
Szakmai kompetenciák:
A szakmai ismeretek a típus megjelölésével
Típus   Szakmai ismeret
A         Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló kormányrendelet szerkezete, a szabályozás hatálya, célja.
A         A számviteli alapelvek értelmezése, sajátosságai az államháztartás szervezeteinél.
A         A számviteli politika tartalma.
A         A számlarenddel szemben támasztott követelmények.
A         Az analitikus nyilvántartás fontossága.
A         A főkönyvi számlák csoportosítása, jellemző sajátosságaik.
A         A leltározási folyamat és leltárkészítés követelményei.
A         Az eszközök és források értékelésének szabályozása.
B         A pénzkezelés előírásai.
B         Az önköltségszámítás területei, a szabályozás sajátosságai.
A         A féléves és az éves költségvetési beszámoló-készítési kötelezettségek.
A         Az éves költségvetési beszámoló részei.
A         A féléves költségvetési beszámoló részei.
A         A negyedéves mérlegjelentés elkészítésének követelményei.
A         A könyvviteli mérleg formai és tartalmi követelményei.
A         Az eszközök, források csoportosítása
A         Az immateriális javak megjelenése a könyvviteli mérlegben.
A         Az immateriális javak analitikus és főkönyvi nyilvántartása.
A         Az immateriális javak főbb számlaösszefüggései.
A         Az immateriális javak értékelése.
A         Az immateriális javak értékcsökkenésének elszámolása, az elszámolás szabályai.
A         Az immateriális javakkal kapcsolatos tranzakciók megjelenése a költségvetési
beszámoló többi részében.
B         Az immateriális javak leltározása.
A         A tárgyi eszközök csoportosítása.
A         A tárgyi eszközök értékelése mérlegsoronként.
A         A tárgyi eszközök terv szerinti és terven felüli értékcsökkenésének elszámolási
szabályai.
A         A piaci értékelésbe vont eszközök értékelésének és elszámolásának szabályai.
A         A tárgyi eszközök analitikus és főkönyvi nyilvántartása.
A         A tárgyi eszközökhöz kapcsolódó főbb számlaösszefüggések.
B         A tárgyi eszközök leltározása.
A         A tárgyi eszközökkel kapcsolatos tranzakciók megjelenése a költségvetési beszámoló
többi részében, illetve a negyedéves mérlegjelentésben.
A         A befektetett pénzügyi eszközök csoportosítása a könyvviteli mérlegben.
A         A befektetett pénzügyi eszközök értékelési szempontjai.
A         Az értékvesztés elszámolásának előírásai.
A         A befektetett pénzügyi eszközök analitikus és főkönyvi nyilvántartása.
B         A befektetett pénzügyi eszközök leltározása.
A         A befektetett pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó tranzakciók megjelenése a
beszámoló többi részében, illetve a negyedéves mérlegjelentésben.
A         Az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott,
vagyonkezelésbe vett eszközök megjelenése a könyvviteli mérlegben.
A         Az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott,
vagyonkezelésbe vett eszközök értékelése.
A         A forgóeszközök (ideértve a követelések, készletek, forgatási célú értékpapírok,
pénzeszközök) csoportosítása a könyvviteli mérlegben.
A         A forgóeszközök értékelésének szabályai.
A         A forgóeszközök értékvesztésének szabályai.
A         A forgóeszközökhöz kapcsolódó analitikus és főkönyvi nyilvántartás.
A         A forgóeszközökhöz kapcsolódó főbb számlaösszefüggések.
A         A forgóeszközök leltározása.
A         Az aktív pénzügyi elszámolások könyvvezetésének sajátosságai.
A         A források csoportosítása a könyvviteli mérlegben.
A         A saját tőke összetevői.
A         A tartalékok csoportosítása.
A         A tartalékok összefüggései a pénzmaradvány-, az előirányzat-maradvány
kimutatással, illetve az eredménykimutatással.
A         A kötelezettségek csoportosítása a könyvviteli mérlegben.
A         A kötelezettségek értékelése.
A         A kötelezettségek analitikus és főkönyvi nyilvántartása.
A         A kötelezettségek megjelenése a költségvetési beszámoló többi részeiben.
A         A passzív pénzügyi elszámolások sajátosságai.
B         A források leltározása.
A         A pénzforgalmi jelentés célja, szerkezete, kapcsolata az elemi költségvetéssel.
A         A pénzforgalmi jelentés kapcsolata a beszámoló többi részéhez.
A         Pénzmaradvány-, előirányzat-maradvány kimutatás célja, szerkezete.
A         A pénzmaradvány-, az előirányzat maradvány-kimutatás kapcsolódása a beszámoló
többi részéhez.
A         Az eredménykimutatás célja, szerkezete.
A         Az eredménykimutatás kapcsolódása a beszámoló többi részéhez.
A         A kiegészítő melléklet célja, felépítése.
A         A kiegészítő melléklet számszaki része.
A         A kiegészítő melléklet szöveges részére, információadási, beszámolási kötelezettség.
A         A helyi önkormányzatok könyvvezetési és beszámolási sajátosságai.
A         A fejezeti kezelésű előirányzatok könyvvezetési és beszámolási sajátosságai.
A         Az elkülönített állami pénzalapok könyvvezetési és beszámolási sajátosságai.
A         A társadalombiztosítási alrendszer könyvvezetési és beszámolási sajátosságai.
A         Az államháztartási sajátos gazdálkodási előírások leképezése a könyvvezetési és
beszámolási rendszerben.
B         A költségvetési elemzés célja, területei.
B         A vagyoni helyzet elemzés módszerei a beszámoló adatai és az analitikus
nyilvántartások alapján.
B         Az adósság, a likviditás, a fizetőképesség elemzésének módszerei.
B         A tervszerűség, a pénzügyi teljesítés elemzési módszerei.
A         A beruházások gazdaságosságának, hatékonyság megítélésére, a döntés
előkészítésére szolgáló elemzési módszertan.
A         Az ellátási színvonal elemzése.
A         Az input erőforrások kapacitás-kihasználásának elemzési módszertana.
A         A humánerőforrás-gazdálkodás, a jövedelempolitika elemzési eszköztára.
A         A teljesítménykövetelmények meghatározásának, értékelésének eszközei.
A         Az államháztartás ellenőrzési célja, feladatai.
B         Az Állami Számvevőszék szervezete, feladatai.
B         Az ÁSZ által alkalmazott ellenőrzési módszertan.
A         Az ÁSZ ellenőrzési megállapításainak jogkövetkezményei.
A         Az Államháztartás Pénzügyi Belső ellenőrzési Rendszere (ÁBPE) célja, összetevői.
A         A nemzetközi ellenőrzési standardok.
B         A Pénzügyminisztérium feladata, felelőssége az ÁBPE rendszer iránt.
A         Az ellenőrzés módszertana, ellenőrzési módszerek, eljárások.
A         A FEUVE célja, feladatai, szintjei.
A         A szabálytalanságok kezelése, az ellenőrzési nyomvonal, a kockázatok kezelése a
FEUVE rendszerben, a belső ellenőrzés célja, feladatai.
A         A belső ellenőrzés lehetséges szervezeti, szükséges személyi feltételei.
A         Az ellenőrzési kézikönyv funkciója, tartalma.
A         Az ellenőrzéssel szemben támasztott etikai követelmények.
A         Az ellenőrzés hosszú és rövid távú tervezése.
A         A kockázatkezelés fontossága, módszertana.
A         Az ellenőrzési feladatok végrehajtásának előkészítése, az ellenőrzési program
normái.
A         Az egyes ellenőrzési fajtáknál alkalmazott ellenőrzés.
A         Az ellenőrzés megállapításainak dokumentálása.
A         Az ellenőrzési jelentés tervezet, ellenőrzési jelentés tartalma.
A         Az ellenőrzés megállapításainak jogkövetkezményei.
A         Az EU-s források ellenőrzésének folyamata, módszertana, szervezeti keretei.
B         A Magyar Államkincstár folyamatba épített ellenőrzési feladatai.
B         A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogállása, ellenőrzési feladatai, megállapításainak
jogkövetkezményei.

A szakmai készségek a szint megjelölésével
Szint    Szakmai készség
4          Olvasott szakmai szöveg megértése.
4          Szakmai nyelvű kommunikáció.
4          Kész szoftverek használata.
Személyes kompetenciák:

Társas kompetenciák:

Módszerkompetenciák:


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2154-06 Gazdasági és pénzügyi ismeretek alkalmazása az egyéb szervezeteknél
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil

feladatokhoz kapcsolódóan döntést előkészít, a döntéshez, a vezetéshez szükséges
információkat biztosítja, véleményezi, intézkedéseket hoz és azokat ellenőrzi.

szervezet fejlesztési irányainak meghatározásában.

belső szabályzatainak elkészítésében.

munkamegosztást ismerve látja el feladatát.

jogszabályi előírások alapján.

működéséhez és megszűnéséhez kapcsolódó sajátos jogszabályi előírásokat.

elszámolási rendszerét.

egyéb hazai és külföldi források pályázatait), részt vesz az adományszerzési
munkában.

részt vesz az adókkal kapcsolatos elszámolások, bevallások összeállításában.

feladatellátásában.

tevékenységének ellátásában.

figyelemmel kíséri azok működését, az alapítóval való kapcsolatát.

kapcsolatrendszert.

tájékozódik a pályázataival kapcsolatos tudnivalókról, elszámolásáról, és
gondoskodik a közzéteendő adatok nyilvánosságra hozataláról.
Tulajdonságprofil
Szakmai kompetenciák:
A szakmai ismeretek a típus megjelölésével
Típus   Szakmai ismeret
B         A közfeladat fogalma, ellátásának rendszere.
A         Az egyéb szervezet jellemzői, fajtái.
B         A közhasznú szervezetek típusai.
B         A közfeladatok jellemzői, közhasznú minősítés feltételei.
B         A közhasznú jogállás megszerzésének feltételei.
B         Az egyéb szervezet, a közhasznú szervezet nyilvántartása, felügyelete.
A         Az egyéb szervezet alapításának jogi feltételei.
A         Az egyéb szervezet alapításának tárgyi és személyi feltételei.
A         Az alapításra, működésre vonatkozó előírások jogszabályi háttere, az optimális
szervezettípus kiválasztásának kritériumai.
A         Az alapító okirat, az alapszabály tartalma.
A         Az alaptevékenység, a cél szerinti tevékenység, a közhasznú tevékenység, valamint a
vállalkozási tevékenység.
A         Az egyéb szervezet működése, gazdálkodása.
A         A közhasznú szervezet működése és gazdálkodása.
A         A közhasznú szervezetet megillető kedvezmények.
A         A civil szektorra vonatkozó EU szabályrendszer, és azok hatásai az egyéb
szervezetre.
A         Az Európai Uniós források felhasználásának szabályai.
A         A belső és külső adatszolgáltatási követelmények.
A         A számvitel és ellenőrzés. Az egyéb szervezetre vonatkozó adójogszabályok.
B         Együttműködés az érdekegyeztetésben.
A         A gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség.
A         A fejlesztési források biztosításának lehetőségei, pályázati rendszer.
A         A Nemzeti Civil Alap pályázati rendszere.
A         Az önkormányzati, a központi költségvetési, a normatív támogatási rendszer.
A         A közcélú adománygyűjtés szabályai.
A         Hosszú és rövid távú tervek.
A         A vagyonkezelés szabályozása.
A         A kincstári finanszírozási rendszer.
A         Likviditás az egyéb szervezeteknél.
A         Nyilvánosság, átláthatóság.
A szakmai készségek a szint megjelölésével
Szint    Szakmai készség
4          Olvasott szakmai szöveg megértése.
4          Jogszabály-alkalmazás készsége.
4          Szakmai kommunikáció.
Személyes kompetenciák:

Társas kompetenciák:

Módszerkompetenciák:


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2155-06 Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az egyéb
szervezeteknél
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil

sajátos jogszabályait.

politikájához kapcsolódó feladatokat.

specifikus számviteli szabályzatokat, szükség szerint módosítja azokat, ellenőrzi a
szabályzatok megfelelő végrehajtását.

számlarend, számlatükör), illetve javaslatokat tesz annak korszerűsítésére.

számítástechnikai programokat.

különböző adatszolgáltatási rendszernek megfelelően.

beszámolóját, illetve annak ellenőrzéséhez adatokat szolgáltat.

környezetben.

sajátos előírásait.

elszámolására, értékelésére.

amelyeknek meg kell felelnie az analitikus nyilvántartási rendszereknek, főkönyvi
könyvelési rendszereknek.

hatását a vagyonra, a mérlegre, valamint az eredményre, az eredménykategóriára.

műveleteket, azok bizonylatait.

alkalmazza a könyvvezetés és a beszámoló készítése során.

feladatokat ellátó, esetleg kiszervezett tevékenységet ellátó egységekkel,
személyekkel.

szervezet vagyoni helyzetében bekövetkezett változásokat, meghatározza a
likviditási mutatókat.

támogatások, előlegek elszámolását a finanszírozónál és a kedvezményezettnél.

tartalommal.


Tulajdonságprofil
Szakmai kompetenciák:
A szakmai ismeretek a típus megjelölésével
Típus   Szakmai ismeret
A         A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek folyamatos működésével,
átalakulásával, megszűnésével kapcsolatos könyvvezetési és beszámoló készítési
követelmények, a kapcsolódó elemzés, külső és belső ellenőrzés.
A         A számviteli törvény és a vonatkozó kormányrendeletek szerkezete, a szabályozás
célja.
A         Az egyéb szervezet számviteli politikája.
A         A számviteli politika keretében elkészítendő belső szabályzatok és azok sajátos
tartalma.
A         Az egyéb szervezet könyvvezetési kötelezettsége.
A         Az egyszeres könyvvitel.
A         A kettős könyvvitel sajátosságai az egyéb szervezetnél.
A         A sajátos könyvviteli elszámolások.
A         Az analitika és a naplófőkönyv, az analitika és a főkönyv kapcsolata az analitikus
nyilvántartás fontossága.
A         A főkönyvi számlák csoportosítása, jellemző sajátosságaik.
B         A bizonylati fegyelem.
A         A könyvviteli zárlat, az alaptevékenység, a közhasznú, a vállalkozási tevékenység
eredményének megállapítása.
A         Az egyéb szervezet beszámolójának tartalmi és formai előírásai.
A         Az egyszerűsített beszámoló.
A         A közhasznú egyszerűsített beszámoló.
A         Az egyszerűsített éves beszámoló.
A         Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló.
A         Az egyéb szervezet mérlegeinek sajátos szerkezete, a mérlegsorok tartalma.
A         Az egyéb szervezet eredmény levezetése.
A         Az egyéb szervezet közhasznú eredmény levezetése.
A         Az egyéb szervezet eredménykimutatásának sajátos szerkezete.
A         Az egyéb szervezet közhasznú eredménykimutatása.
A         Az egyes eredménytényezők, eredménykategóriák tartalma.
A         Az üzemeltetésre, kezelésre, vagyonkezelésbe átvett eszközök szabályai.
A         Pályázatok, adományok, támogatások elszámolási szabályai.
B         A Civil Alapból kapott támogatások elszámolási szabályai.
A         A beszámoló adatainak közzététele, nyilvánosságra hozatala.
B         Az egyéb szervezetre vonatkozó külső adatszolgáltatási követelmények. A
törvényességi felügyelet tartalma.
B         Az egyéb szervezetre vonatkozó belső adatszolgáltatási követelmények. Belső
ellenőrzés, belső audit.
A         Az egyéb szervezeti elemzés célja, területei.
A         A vagyoni helyzet elemzésének módszerei.
A         A likviditás, fizetőképesség elemzésének módszerei.
A         A tervszerűség, a pénzügyi teljesítés elemzési módszerei.
A         A beruházások gazdaságosságának, hatékonyságának elemzési módszertana.
A         Az eredményesség, hatásosság megítélése.
B         Az Állami Számvevőszék ellenőrzési feladatai, módszertana.
B         Az Állami Számvevőszék ellenőrzési megállapításainak jogkövetkezményei.
B         Az Európai Uniós források ellenőrzésének folyamata, módszertana, szervezeti
keretei.
B         A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogállása, ellenőrzési feladatai, megállapításainak
jogkövetkezménye.
A szakmai készségek a szint megjelölésével
Szint    Szakmai készség
4          Olvasott szakmai szöveg megértése.
4          Szakmai kommunikáció.
4          Kész szoftverek használata.
Személyes kompetenciák:

Társas kompetenciák:

Módszerkompetenciák:

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2156-06 Gazdasági és pénzügyi ismeretek alkalmazása a pénzügyi szervezeteknél
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil

gazdálkodó szervezetet – (a továbbiakban pénzügyi szervezetek) a gazdálkodást
érintő feladatokhoz kapcsolódó, döntést előkészítő, a vezetéshez szükséges
információk biztosításában, véleményezésében.

jogszabályi előírásokat.

pénzügyi környezetre.

döntéseket előkészít, alternatívákban gondolkodik, esetleg döntéseket hoz.

prudenciális szabályait, előírásait.

és eredményre gyakorolt hatásait.

tart a Felügyelettel.

előírásokat, és szükség esetén a kapcsolódó vezetői döntéseket előkészíti.

vonatkozó követelményeket, kiszámolja és értékeli ezek mutatóit az adott
gazdasági környezetben.

követelményeit és kialakítja azt az egyes gazdálkodó szervezetnél, döntéseket
előkészít, esetleg döntéseket hoz.

alternatívákat felállít, javaslatokat tesz.

környezetre vonatkozó előírásait.

szükség esetén megválaszolja.
Tulajdonságprofil
Szakmai kompetenciák:
A szakmai ismeretek a típus megjelölésével
Típus   Szakmai ismeret
A         A pénzügyi szervezetek alapítására, gazdálkodására vonatkozóhatályos jogszabályok
és azok előírásainak megismerése.
A         Az egyes pénzügyi szervezetek feladatai, szerepük a „pénz” világában.
A         Pénzügyi szervezetek folyamatos működéséhez kapcsolódó hazai jogszabályi
előírások és azok hatóköreinek megismerése. Adaptációs feladatok, példák
gyakorlása, az aktuális gazdasági és pénzügyi környezetben.
A         A pénz- és tőkepiaci szektorra vonatkozó EU szabályrendszere, és azok hatásai a
magyar pénzügyi környezetre.
A         A pénz- és tőkepiaci szektorba tartozó vállalkozások alapításának tárgyi és személyi
feltételei.
A         Az alapításra, működésre vonatkozó szabályozások jogszabályi hátterének, okainak
feltárása.
B         A pénzügyi szervezeteknél a munkafolyamatok szervezése, a back-office, frontoffice,
és az alkalmazott számítástechnikai rendszerek kapcsolata, tulajdonságai.
A         Pénzügyi szervezetek kockázatainak rendszere, tartalma, kezelésére vonatkozó
lehetőségek és kötelezettségek.
A         Pénzügyi szervezetek, valamint a nyugdíjpénztárak prudenciális szabályai, aktuális
előírásai.
A         Az egyes pénzügyi ügyletek (bankügyletek), és azok várható vagyoni és eredményre
gyakorolt hatásai.
B         Belső és külső adatszolgáltatási követelmények.
A         Valamennyi pénzügyi szervezetre vonatkozó tőkekövetelmény (biztonsági és
organizációs tőkekövetelmények) hatályos előírásai, az alapítás, és a működés során.
B         A likviditás és szolvencia, szavatoló tőke, fizetőképességi ráta követelményeinek
megfelelő számítások.
A         A számítás eredményeinek értékelése az adott gazdasági környezetben.
A         A pénz- és tőkepiaci szektorra érvényes tartalékolási rendszer lényege,
követelményei (kiemelten kapjon szerepet a biztosító társaságok tartalékolási
rendszere).
A         A pénz- és tőkepiaci szektorra vonatkozó hozamszámítások megismerése,
szimulálása képzelt pénzügyi környezetben (kiemelten az oktatásban a befektetési
alapok és biztosító társaságok által kínált pénzügyi termékek hozamszámítására).
A         A hozamszámítások eredményeinek értelmezése.
A         A befektetők, betétesek védelme, az adott gazdasági környezetre vonatkozó előírások
alapján. A befektetők, betétesek védelemének oka, célja.
A         Utalások, figyelemfelhívások arra, hogy a számviteli és ellenőrzési munkaterülettel
milyen kapcsolódási pontok alakulhatnak ki és milyen kapcsolatot kívánatos
kialakítani.
B         Az adott gazdasági környezetre meghatározó adójogi kérdések rendszerbe foglalása
(AFA-előírások, SZJA előírások különösen a befektetések témánál, társasági adó
alapját meghatározó szabályok).
A szakmai készségek a szint megjelölésével
Szint    Szakmai készség
4          Olvasott szakmai szöveg megértése.
4          Jogszabály-alkalmazás készsége.
4          Szakmai kommunikáció.
Személyes kompetenciák:

Társas kompetenciák:

Módszerkompetenciák:

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2157-06 Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása a pénzügyi
szervezeteknél
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil

szükség szerint biztosítja az egyedi szabályozási igényeket.

számlatükör elkészítését, illetve javaslatokat tesz annak korszerűsítésére.

alkalmazott számítástechnikai rendszerek által üzemeltetett számlakészítési,
kötés-nyilvántartási, egyéni számlavezetési és más analitikus nyilvántartási
rendszert vagy egy részét.

rendszert.

különböző adatszolgáltatási rendszernek megfelelően.

gazdálkodók beszámolóját teljes egészében, vagy annak egy részét összeállítja,
elemzi, vagy ellenőrzéséhez adatot szolgáltat.

környezetben.

aktuális gazdasági környezetben (értékvesztés, céltartalék képzés,
tagdíjelszámolás, szolgáltatási díjtétel előírás, törlesztés, pénzügyi tranzakciók
elszámolása stb.).

amelyeknek meg kell felelni az analitikus nyilvántartási rendszereknek, főkönyvi
könyvelési rendszereknek.

vagyonra, így az aktuális mérlegsorra, valamint az eredményre, így az aktuális
eredménytényezőre, eredménykategóriára.

alkalmazza a beszámoló készítése és a könyvvezetés során.

feladatokat ellátó, esetleg kiszervezett tevékenységet ellátó egységekkel,
személyekkel.

pénzügyi szektorra jellemző sajátosságait.

aktuális követelményrendszerét.

pénzügyi szektorhoz tartozó gazdálkodók beszámolói készítéséhez és folyamatos
működéséhez.

eredménykimutatásra (garancianyújtás, penziós ügylet, függő kamat, derivatív
ügyletek stb.).

feladatokat végző személlyel, csoporttal, illetve adatot szolgáltat.
Tulajdonságprofil
Szakmai kompetenciák:
A szakmai ismeretek a típus megjelölésével
Típus   Szakmai ismeret
A         A pénzügyi szervezetek alapításával, folyamatos működésével, átalakulásával,
megszűnésével kapcsolatos könyvvezetési és beszámoló készítési követelmények és
az elemzési, külső és belső ellenőrzési ismeretek.
A         Az adott gazdasági környezetre, gazdálkodóra vonatkozó külső adatszolgáltatási
követelmények: tartalmi és formai elvárások. (PSZÁF, MNB, más hatóságok)
Hatósági ellenőrzések. A törvényességi felügyelet tartalma.
A         Az egyes pénzügyi szervezetek beszámolójának tartalmi és formai előírásai. Az
egyes pénzügyi szervezetek mérlegének és eredménykimutatásának sajátos
szerkezete. Az egyes mérlegsorok, eredménytényezők, eredménykategóriák tartalma.
B         A kiegészítő melléklet és az üzleti jelentés tartamára vonatkozó számviteli törvényen
kívüli jogszabályi előírások.
A         A pénz- és tőkepiaci szektorba tartozó szervezetek számviteli politikája, számviteli
rendje, a számlatükör tartalma.
A         A számviteli politika keretében elkészítendő belső szabályzatok és azok tartalma.
A         A prudenciális követelmények.
A         Tőkekövetelmények, tőkemegfelelés előírásai, változásai, az egyes pénzügyi
intézményeknél. Bázel II. és hatása a magyar pénz- és tőkepiaci szektorra.
A         Fedezetértékelés, adósminősítés, ügyletminősítés és gyakorlati megoldásai.
A         Az analitika és a főkönyv sajátos megjelenése a gyakorlatban. A bizonylati fegyelem.
A         Beszámolók készítésének és a zárlattal kapcsolatos követelmények.
A         Aktív-passzív pénzügyi ügyletek elszámolása, mérlegre, eredménykimutatásra
gyakorolt hatása.
A         Értékvesztés és céltartalék képzés szabályai, elszámolásai. Egyéb sajátos értékelési
szabályok (pl. nyugdíjpénztáraknál, biztosítóknál).
A         Értékpapír-ügyletek elszámolása, számviteli és a beszámoló készítésével kapcsolatos
követelmények.
A         Mérlegen kívüli tételek tartalma, elszámolása, beszámolót érintő követelmények
megismerése (függő kamat, kezességvállalás stb.).
A         A sajátos értékelési szabályok alkalmazása devizás tételeknél, kintlévőségnél,
befektetéseknél.
A         A tartalékképzés szabályai, követelményei, elszámolása, szerepeltetése a pénz- és
tőkepiaci szektor egyes intézményeinek beszámolójában.
A         Az egyes nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos előírások, követelések elszámolása
(kihelyezett hitelek, kölcsönök, előírt szolgáltatási díjak, tagdíjak előírása, egyéni
számlák vezetése stb.).
A         A pénzügyi szervezetek által vállalt kötelezettségek számvitele, és beszámolóban
való szerepeltetése. (Tpt. szerint kibocsátható értékpapírok számvitele,
betétgyűjtésből, portfoliókezelésből, biztosítási ügyletekből, egyéb pénz- és tőkepiaci
ügyletekből adódóan az ügyfelekkel kapcsolatos kötelezettségek elszámolása,
beszámolóban való szerepeltetése stb.).
A         Származékos, derivatív ügyletek elszámolása, beszámolóban való szerepeltetése.
A         A valós értéken történő értékelés alkalmazása a pénz- és tőkepiaci szektorba sorolt
vállalkozások esetében.
A         A pénzügyi szervezetek működésével kapcsolatos költségek tartalma, elszámolása
(általános igazgatási költség, kárrendezési költségek stb.).
B         Hatályos adójogszabályok, illetve azon részek, amelyek hatással vannak a pénz- és
tőkepiaci szektor tevékenységére (pl. áfa-szabályok, szja szabályok a befektetésre
vonatkozóan a társasági adóalap-számításának szabályai stb.).
B         Az EU vonatkozó irányelvei, és a Nemzetközi Számviteli Standardok hatása a
magyar számviteli szabályokra, valamint a magyar pénz- és tőkepiaci szektor
számviteli gyakorlatára.
A         A pénzügyi szervezetek beszámolójának, illetve beszámoló részletének összeállítása,
a bemutatott beszámoló részek elemzése, és adatszolgáltatási teendők bemutatása.
A         Likviditás elemzése, eszközök-források lejárati összhangjának elemzése,
tőkekövetelmények, számítása, elemzése, tőkeáttétel számítása, elemzése, hozamok
számítása, kamatrés számítás, értékelés.
A         Belső ellenőrzés tartalma, szerepe a pénz- és tőkepiaci szektorhoz tartozó
gazdálkodóknál.
A szakmai készségek a szint megjelölésével
Szint    Szakmai készség
4          Olvasott szakmai szöveg megértése.
4          Szakmai kommunikáció.
4          Kész szoftverek használata.
Személyes kompetenciák:

Társas kompetenciák:

Módszerkompetenciák:

Az 54 344 02 0000 00 00 azonosító számú, Mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

 

azonosítója

megnevezése

2145-06

Jogi ismeretek alkalmazása

2146-06

Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása

2147-06

Pénzügyi ismeretek alkalmazása

2148-06

Adózási ismeretek alkalmazása

2149-06

Számviteli-elemzési ismeretek alkalmazása

2150-06

Számviteli szervezési ismeretek alkalmazása

2151-06

Ellenőrzési ismeretek alkalmazása

Az 54 344 02 0001 54 01 azonosító számú, Államháztartási mérlegképes könyvelő
megnevezésű ráépülés szakmai követelménymoduljainak

 

azonosítója

megnevezése

2152-06

Gazdasági és pénzügyi ismeretek alkalmazása az államháztartásban

2153-06

Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az
államháztartásban

Az 54 344 02 0001 54 02 azonosító számú, Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő
megnevezésű ráépülés szakmai követelménymoduljainak

 

azonosítója

megnevezése

2154-06

Gazdasági és pénzügyi ismeretek alkalmazása az egyéb szervezeteknél

2155-06

Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az egyéb szervezeteknél

Az 54 344 02 0001 54 03 azonosító számú, Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő
megnevezésű ráépülés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

2156-06

Gazdasági és pénzügyi ismeretek alkalmazása a pénzügyi szervezeteknél

2157-06

Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása a pénzügyi
szervezeteknél

V.
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: a szakmai követelménymodulokhoz rendelt
valamennyi modulzáró vizsga eredményes teljesítése.
A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott modulzáró vizsgák szakképesítésként és
ráépülésenként
Az 54 344 02 0000 00 00 azonosító számú, Mérlegképes könyvelő megnevezésű
szakképesítéshez rendelt modulzáró vizsgák:
1. modulzáró vizsga: Jogi ismeretek alkalmazása,
2. modulzáró vizsga: Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása,
3. modulzáró vizsga: Pénzügyi ismeretek alkalmazása,
4. modulzáró vizsga: Adózási ismeretek alkalmazása,
5. modulzáró vizsga: Számviteli-elemzési ismeretek alkalmazása,
6. modulzáró vizsga: Számviteli szervezési ismeretek alkalmazása,
7. modulzáró vizsga: Ellenőrzési ismeretek alkalmazása.
Az 54 344 02 0001 54 01 azonosító számú, Államháztartási mérlegképes könyvelő
megnevezésű ráépüléshez rendelt modulzáró vizsgák:
8. modulzáró vizsga: Gazdasági és pénzügyi ismeretek alkalmazása az
államháztartásban,
9. modulzáró vizsga: Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az
államháztartásban.
Az 54 344 02 0001 54 02 azonosító számú, Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő
megnevezésű ráépüléshez rendelt modulzáró vizsgák:
10. modulzáró vizsga: Gazdasági és pénzügyi ismeretek alkalmazása az egyéb
szervezeteknél,
11. modulzáró vizsga: Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az egyéb szervezeteknél.
Az 54 344 02 0001 54 03 azonosító számú, Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő
megnevezésű ráépüléshez rendelt modulzáró vizsgák:
12. modulzáró vizsga: Gazdasági és pénzügyi ismeretek alkalmazása a pénzügyi
szervezeteknél,
13. modulzáró vizsga: Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása a
pénzügyi szervezeteknél.
A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott modulok modulzáró vizsgafeladatait a
szakmai követelményekkel összhangban a szakmai képzést folytató intézmény állítja össze.
A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi modulzáró vizsgafeladathoz
rendelt vizsgatevékenységet a jelölt legalább 60%-os szinten teljesíti.


A Jogi feladatok 1. modulzáró vizsga alóli felmentés feltétele: állam- és jogtudományi doktori
végzettség.
A közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló
4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet szerinti képzésekben az oklevél kibocsátásának feltételeként
letett záróvizsgával rendelkező felmentést kap a következő modulzáró vizsgák alól:
1. modulzáró vizsga: Jogi ismeretek alkalmazása,
2. modulzáró vizsga: Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása,
7. modulzáró vizsga: Ellenőrzési ismeretek alkalmazása.
Gazdaságtudományok képzési terület üzleti képzési ágon felsőoktatási intézményben az
oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával rendelkező felmentést kap a
következő modulzáró vizsgák alól:
1. modulzáró vizsga: Jogi ismeretek alkalmazása,
2. modulzáró vizsga: Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása,
7. modulzáró vizsga: Ellenőrzési ismeretek alkalmazása.
Gazdaságtudományok képzési terület üzleti képzési ágon pénzügy és számvitel szakon
felsőoktatási intézményben az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával
rendelkező felmentést kap a következő modulzáró vizsgák alól:
1. modulzáró vizsga: Jogi ismeretek alkalmazása,
2. modulzáró vizsga: Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása,
3. modulzáró vizsga: Pénzügyi ismeretek alkalmazása,
4. modulzáró vizsga: Adózási ismeretek alkalmazása,
6. modulzáró vizsga: Számviteli szervezési ismeretek alkalmazása,
7. modulzáró vizsga: Ellenőrzési ismeretek alkalmazása.
Az 54 344 02 0000 00 00 azonosító számú, Mérlegképes könyvelő megnevezésű
szakképesítés szakmai vizsgára jelentkező, amennyiben a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet
alapján nyilvántartásba vett könyvviteli szolgáltatást végző, felmentést kap a következő
modulzáró vizsgák alól:
1. modulzáró vizsga: Jogi ismeretek alkalmazása,
2. modulzáró vizsga: Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása,
6. modulzáró vizsga: Számviteli szervezési ismeretek alkalmazása,
7. modulzáró vizsga: Ellenőrzési ismeretek alkalmazása.
Az Adótanácsadó szakképesítéssel rendelkező felmentést kap a következő modulzáró vizsga
alól:
4. modulzáró vizsga: Adózási ismeretek alkalmazása.
Az a jelölt, aki a modulzáró vizsgák valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően
igazolja, mentesül a modulzáró vizsga ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.
2. A szakmai vizsga részei
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2145-06 Jogi ismeretek alkalmazása
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Jogi ismeretek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Gazdasági és vezetési ismeretek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor
alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2147-06 Pénzügyi ismeretek alkalmazása
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Pénzügyi ismeretek alkalmazása a PM által kiadott feladatlap alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 150 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Pénzügyi ismeretek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat        60%
2. feladat        40%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2148-06 Adózási ismeretek alkalmazása
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Megadott feltételek alapján adóbevallás készítése a PM által kiadott feladatlap
alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 150 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Adózási ismeretek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat        60%
2. feladat        40%


5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2149-06 Számviteli-elemzési ismeretek alkalmazása
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Számviteli-elemzési ismeretek alkalmazása a PM által kiadott feladatlap alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 300 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Számviteli-elemzési ismeretek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor
alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat        60%
2. feladat        40%
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2150-06 Számviteli szervezési ismeretek alkalmazása
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Számvitel szervezési ismeretek alkalmazása a PM által kiadott feladatlap alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 150 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat        100%
7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2151-06 Ellenőrzési ismeretek alkalmazása
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Ellenőrzési ismeretek alkalmazása a PM által kiadott feladatlap alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 300 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Ellenőrzési ismeretek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat        60%
2. feladat        40%


8. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2152-06 Gazdasági és pénzügyi ismeretek alkalmazása az
államháztartásban
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Gazdasági és pénzügyi ismeretek alkalmazása az államháztartásban a PM által
kiadott feladatlap alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 300 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Gazdasági és pénzügyi ismeretek az államháztartásban számonkérése a PM által
kiadott szóbeli tételsor alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat        60%
2. feladat        40%
9. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2153-06 Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az
államháztartásban
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az államháztartásban a
PM által kiadott feladatlap alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 300 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek az államháztartásban számonkérése a
PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat        60%
2. feladat        40%
10. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2154-06 Gazdasági és pénzügyi ismeretek alkalmazása az egyéb
szervezeteknél
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Gazdasági és pénzügyi ismeretek alkalmazása az egyéb szervezeteknél a PM által
kiadott feladatlap alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 300 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Gazdasági és pénzügyi ismeretek az egyéb szervezeteknél számonkérése a PM
által kiadott szóbeli tételsor alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat        60%
2. feladat        40%
11. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2155-06 Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az egyéb
szervezeteknél
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az egyéb szervezeteknél a
PM által kiadott feladatlap alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 300 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek az egyéb szervezeteknél számonkérése
a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat        60%
2. feladat        40%
11. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2155-06 Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az egyéb
szervezeteknél
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az egyéb szervezeteknél a
PM által kiadott feladatlap alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 300 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek az egyéb szervezeteknél számonkérése
a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 60%
2. feladat 40%


12. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2156-06 Gazdasági és pénzügyi ismeretek alkalmazása a pénzügyi
szervezeteknél
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Gazdasági és pénzügyi ismeretek alkalmazása a pénzügyi szervezeteknél a PM
által kiadott feladatlap alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 300 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Gazdasági és pénzügyi ismeretek a pénzügyi szervezeteknél számonkérése a PM
által kiadott szóbeli tételsor alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat        60%
2. feladat        40%
13. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2157-06 Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása a pénzügyi
szervezeteknél
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása a pénzügyi
szervezeteknél a PM által kiadott feladatlap alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 300 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek a pénzügyi szervezeteknél
számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat        60%
2. feladat        40%

3. A szakmai vizsga értékelése %-osan
Az 54 344 02 0000 00 00 azonosító számú, Mérlegképes könyvelő megnevezésű
szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:
1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 10
3. vizsgarész: 10
4. vizsgarész: 10
5. vizsgarész: 35
6. vizsgarész: 10
7. vizsgarész: 15
Az 54 344 02 0001 54 01 azonosító számú, Államháztartási mérlegképes könyvelő
megnevezésű ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:
8. vizsgarész: 40
9. vizsgarész: 60
Az 54 344 02 0001 54 02 azonosító számú, Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő
megnevezésű ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:
10. vizsgarész: 40
11. vizsgarész: 60
Az 54 344 02 0001 54 03 azonosító számú, Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő
megnevezésű ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:
12. vizsgarész: 40
13. vizsgarész: 60
4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
Az 1. Jogi ismeretek alkalmazása vizsgarész alóli felmentés feltétele: állam- és jogtudományi
doktori végzettség.
A közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló
4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet szerinti képzésekben az oklevél kibocsátásának feltételeként
letett záróvizsgával rendelkező felmentést kap a következő vizsgarészek alól:
1. vizsgarész: Jogi ismeretek alkalmazása,
2. vizsgarész: Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása,
7. vizsgarész: Ellenőrzési ismeretek alkalmazása.
Gazdaságtudományok képzési terület üzleti képzési ágon felsőoktatási intézményben az
oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával rendelkező felmentést kap a
következő vizsgarészek alól:
1. vizsgarész: Jogi ismeretek alkalmazása,
2. vizsgarész: Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása,
7. vizsgarész: Ellenőrzési ismeretek alkalmazása.
Gazdaságtudományok képzési terület üzleti képzési ágon pénzügy és számvitel szakon
felsőoktatási intézményben az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával
rendelkező felmentést kap a következő vizsgarészek alól:
1. vizsgarész: Jogi ismeretek alkalmazása,
2. vizsgarész: Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása,
3. vizsgarész: Pénzügyi ismeretek alkalmazása,
4. vizsgarész: Adózási ismeretek alkalmazása,
6. vizsgarész: Számviteli szervezési ismeretek alkalmazása,
7. vizsgarész: Ellenőrzési ismeretek alkalmazása.
Az 54 344 02 0000 00 00 azonosító számú, Mérlegképes könyvelő megnevezésű
szakképesítés szakmai vizsgára jelentkező, amennyiben a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet
alapján nyilvántartásba vett könyvviteli szolgáltatást végző, felmentést kap a következő
vizsgarészek alól:
1. vizsgarész: Jogi ismeretek alkalmazása,
2. vizsgarész: Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása,
6. vizsgarész: Számviteli szervezési ismeretek alkalmazása,
7. vizsgarész: Ellenőrzési ismeretek alkalmazása.
Az Adótanácsadó szakképesítéssel rendelkező felmentést kap a következő vizsgarész alól:
4. vizsgarész: Adózási ismeretek alkalmazása.
Amennyiben a vizsgázó a szakképesítéshez, ráépüléshez rendelt vizsgarészek valamelyikének
korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, mentesül a vizsgarész ismételt teljesítésének
kötelezettsége alól.
5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
A 3. Pénzügyi ismeretek alkalmazása, a 4. Adózási ismeretek alkalmazása, az 5. Számvitelielemzési
ismeretek alkalmazása, a 7. Ellenőrzési ismeretek alkalmazása, a 8. Gazdasági és
pénzügyi ismeretek alkalmazása az államháztartásban, a 9. Számviteli, elemzési, ellenőrzési
ismeretek alkalmazása az államháztartásban, a 10. Gazdasági és pénzügyi ismeretek
alkalmazása az egyéb szervezeteknél, a 11. Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek
alkalmazása az egyéb szervezeteknél, a 12. Gazdasági és pénzügyi ismeretek alkalmazása a
pénzügyi szervezeteknél és a 13. Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása a
pénzügyi szervezeteknél vizsgarészek szóbeli vizsgatevékenysége csak akkor kezdhető meg,
ha az adott vizsgarész vizsgafeladatához rendelt írásbeli vizsgatevékenység során a vizsgázó
legalább 60%-os teljesítményt ért el.
A vizsgarész vizsgafeladataihoz rendelt vizsgatevékenységek sorrendjét a vizsgafeladatok
sorszáma határozza meg.
A szakmai vizsgarész értékelésekor a vizsgafeladatonként elért százalékos teljesítmények
súlyozott átlagának %-os értékét egy tizedesre, az általános szabályok szerint kerekítve kell
megállapítani.
A szakmai vizsgarész akkor eredményes, ha a vizsgafeladatonként elért százalékos
teljesítmények súlyozott átlaga legalább 60%.
A szakmai vizsga eredményét a vizsgarészenként elért %-os teljesítmények súlyozott
átlagának %-os értéke alapján, az általános szabályok szerint kerekítve és egész %-ban
kifejezett értékhez rendelt osztályzat alapján kell megállapítani.
A vizsgarészenként elért %-os teljesítmények súlyozott átlaga alapján az osztályzat a
következő:
90–100%        jeles (5)
80–89%          jó (4)
70–79%          közepes (3)
60–69%          elégséges (2)
0–59%            elégtelen (1)


 

 

 

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

Mérlegképes könyvelő

Államháztartási mérlegképes
könyvelő

Egyéb szervezeti mérlegképes
könyvelő

Pénzügyi szervezeti mérlegképes
könyvelő

Iratrendezők

X

X

X

X

Irodatechnikai eszközök

X

X

X

X

Számítógép

X

X

X

X

Szkenner

X

X

X

X

Nyomtató

X

X

X

X

Szoftverek

X

X

X

X

Internet hozzáférés

X

X

X

X

Kommunikációs eszközök

X

X

X

X

Ügyintézési eljárásrend

X

X

X

X

Formanyomtatványok

X

X

X

X

Jogszabály gyűjtemény

X

X

X

X

VII.
EGYEBEK
A képzés nyelve: magyar.
A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
Magyar Könyvvizsgálói Kamara,
Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete.
A PM a szakmai vizsga megkezdése előtt legalább 30 nappal a honlapján mindenki által
hozzáférhető módon közzéteszi a szóbeli tételeket.

A szakmai vizsgán kizárólag a PM honlapján közzétett segédeszközök használhatóak.